Kiezen uit regeling van IMG of uw claim tegen NAM doorzetten?

Vragen en antwoorden

September 2020

U hebt de keuze om gebruik te maken van de regeling van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) of u kunt wachten tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan hoeveel compensatie NAM u moet  betalen voor waardevermindering,  te vermeerderen met wettelijke rente. Het is vooral een keuze tussen snel een uitkering krijgen of waarschijnlijk meer compensatie krijgen. 

IMG gebruikt de WOZ-waarde uit de beschikking 2020 met peildatum januari 2019. WAG heeft de waarde vastgesteld, door de WOZ-waarde van vóór de beving in Huizinge per 1-1-2011 te indexeren tot 1-1-2019 met de index van waardeontwikkeling van de NVM.

De waarde die Stichting WAG heeft ingediend is volgens een vast model berekend en kan in beginsel niet gewijzigd worden.

IMG gebruikt hiervoor het model van Atlas. Voor het hele gebied wordt een imagoschade toegepast van 2,7% van de woningwaarde. Hier wordt in het centrum van het bevingsgebied 0,92% toegevoegd voor iedere beving onder uw postcodegebied, die zwaarder is dan 2 op de schaal van Richter (dit is een grondversnelling van 2,9 millimeter per seconde). Er wordt geen compensatie uitgekeerd op postcodes waar minder dan 20% van de woningen erkende schade heeft geleden met uitzondering van een paar enclaves in dit gebied.

Op de website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u de postcodes vinden met minimum en maximum percentages.  Stichting WAG gebruikt per postcode onder andere de som van alle bevingen boven de 1 millimeter grondversnelling per seconde. Het gebied is hierdoor groter en de percentages waardedaling in het centrum van het bevingsgebied is aanzienlijk hoger. In oktober 2019 heeft Stichting WAG het percentage aan u gemaild.

In enkele gevallen - aan de randen van het gebied - is het percentage van IMG hoger door de imagotoeslag van 2,7%. Aan deze eigenaren sturen wij bericht, dat het in hun specifieke geval voordelig is om gebruik te gaan maken van de regeling van IMG.

Stichting WAG heeft in uw claim gebruik gemaakt van het model van Invisor. Voor het geval dit model bij de rechtbank succesvol aangevochten wordt door NAM, vallen wij terug op het model van Atlas, te vermeerderen met rente en proceskosten. Op dit moment worden door deskundigen van Stichting WAG calculaties gemaakt met het model van Atlas, waarin ook lichtere bevingen worden verwerkt zonder toeslag voor imagoschade. Dat leidt in het hele centrale gebied tot een hogere compensatie dan wat IMG verstrekt. Uiteindelijk blijft het uiteraard aan de rechtbank hoe de waardevermindering voor de deelnemers wordt vastgesteld.  

IMG mag uw aanvraag niet in behandeling nemen, zolang uw zaak loopt bij de rechter en Stichting WAG ‘eigenaar’ is van uw vordering op NAM. U hebt uw vordering op NAM overgedragen aan WAG door middel van een zogenaamde cessie. Het is strafbaar om een overgedragen vordering zelf te innen.

De claim is ingediend namens de eigenaren van uw woning en kan dus ook niet gesplitst worden tussen partners waarbij de ene partner de helft bij IMG claimt en de andere partner de helft via Stichting WAG.

In uw overeenkomst met  Stichting WAG is vastgelegd hoe hoog het percentage is over de compensatie die u moet afstaan om de kosten van het proces te betalen. Tot het moment van het aanbrengen van de dagvaarding op 24 januari 2014 was het percentage 5%, tot de uitspraak van  de Rechtbank Assen op 2 september 2015 was het percentage 7,5%. Hierna is het percentage omhoog gegaan naar 10%.

Wanneer in de kas van de stichting na betaling van alle kosten een batig saldo overblijft, dan zal dit bedrag verdeeld worden naar rato van de door de deelnemers betaalde succesfee.

De juridische kosten en de kosten van deskundigen zijn erg hoog, tot ver boven één miljoen euro. Het zou dan ook niet terecht zijn, dat de rekeningen uitsluitend betaald moeten worden door deelnemers die de rit in de schadeprocedure uitzingen.

Daarnaast hebben de verschillende procedures er (in)direct voor gezorgd dat de belangen van Groningers de (verdiende) aandacht kregen. Mede door deze aandacht is uiteindelijk de IMG-regeling in het leven geroepen. Stichting WAG heeft hier rekening mee gehouden, daarom is in de deelnemersovereenkomst opgenomen dat de succesfee ook verschuldigd is indien de Staat uiteindelijk de schade vergoedt.

Nee, de rechtsbijstandverzekering heeft alle kosten op voorhand betaald en hiermee de succesfee afgekocht.

Dat zal een verzekeringsbedrijf niet accepteren. Schade of kosten uit het verleden worden niet vergoed op een nieuwe polis.

U hebt de keuze om de succesfee ofwel te betalen na ontvangst van de vergoeding van IMG, dan wel door Stichting WAG toestemming te geven om de succesfee op te eisen bij IMG. Deze laatste mogelijkheid is voor u gemakkelijk omdat u er geen werk meer van hebt, voor Stichting WAG heeft deze mogelijkheid het voordeel dat haar apparaat zo weinig mogelijk wordt belast. Wij zullen hier het verschil uitleggen.

Als u voor de betaling achteraf kiest dan verplicht u zich in de beëindigingsovereenkomst om Stichting WAG te informeren over de hoogte van de IMG-vergoeding. Dit bedrag vormt immers de grondslag, waarover de succesfee wordt berekend. Zodra u de uitkering hebt ontvangen dient u de hoogte van de uitkering schriftelijk door te geven aan Stichting WAG. De deelnemer ontvangt spoedig daarna een nota, die u dan binnen 14 dagen op de rekening van Stichting WAG moet betalen.

U kunt er ook voor kiezen om de succesfee rechtstreeks door IMG aan stichting WAG te laten betalen. IMG trekt de succesfee af van de vergoeding. De deelnemer ontvangt dan de IMG-vergoeding minus de succesfee. U tekent een overeenkomst bij uw opzegging waarin u Stichting WAG toestemming geeft het gedeelte van uw vergoeding ter grootte van de succesfee rechtstreeks bij IMG op te eisen. U hebt er dan achteraf geen werk meer van.

Zodra u een opzegging naar stichting WAG stuurt wordt u over deze keuzes nader geïnformeerd.

NB: als uw kosten van deelname in het verleden door uw rechtsbijstandsverzekeraar zijn betaald dan betaalt u uiteraard geen succesfee.

IMG rekent met een wettelijke rente – nu 2% per jaar – vanaf 1 januari 2019, dus nu bijna 4%. WAG heeft uw claim ingediend met een renteberekening vanaf de ingebrekestelling van NAM op 1 mei 2013. De samengestelde wettelijke rente is nu bij benadering 20% en loopt op met 2% per jaar. Het is aan de rechtbank om de rente definitief toe te wijzen.

Zodra u hebt opgezegd ontvangt u nadere informatie over de verdere formaliteiten. De afspraken daarover worden vastgelegd in een overeenkomst tussen u en Stichting WAG.

De formaliteiten zijn:

  1. de bevestiging van de opzegging;
  2. een terug levering van uw vordering op NAM door middel van een retrocessie (dit is een eis van IMG);
  3. nadere afspraken over de wijze van betaling van de succesfee. (zie vraag: Hoe wordt de succesfee geïnd?);
  4. een finale kwijting, die inhoudt dat de deelnemer niets meer te vorderen heeft van Stichting WAG en Stichting WAG, na betaling van de succesfee, niets meer van de deelnemer te vorderen heeft.

Als uw kosten van deelname in het verleden door uw rechtsbijstandsverzekeraar zijn betaald dan betaalt u uiteraard geen succesfee.

De vordering maakt nu deel uit van de nalatenschap. U kunt het overlijden melden bij het secretariaat van Stichting WAG met een eventueel nieuw postadres (contact@stwag.nl). De erfgenamen hebben recht op de vergoeding. Neem eventueel contact op met uw notaris om de claim op te nemen in de nalatenschap.

De vergoeding wordt berekend aan de hand van de waardedaling over de periode dat u eigenaar was tot  de datum van de overdracht van de woning. Deze periode van eigendom moet in ieder geval liggen tussen  2012 en eindigt uiterlijk op 1-1-2019.

Wanneer er een definitieve regeling met u is getroffen over versterking of nieuwbouw, dan is het de vraag of er sprake is van waardedaling. In veel gevallen zal er sprake zijn van meerwaarde van de versterkte woning of de nieuwbouwwoning, en kan waardevermindering niet worden bewezen. Als er nog geen definitieve beslissing is genomen en u heeft nog geen overeenkomst getekend, dan kunt u het beste snel handelen door u te laten uitschrijven bij Stichting WAG en een aanvraag indienen bij IMG.

Het gerechtshof heeft bepaald, dat ook niet-woningen in aanmerking komen voor compensatie van waardeverlies. De huidige modellen van Atlas voor Gemeenten en Invisor zijn niet geschikt om dit waardeverlies te bepalen. De minister heeft als antwoord op Kamervragen geantwoord, dat IMG hoogstwaarschijnlijk aan het eind van 2020 met een regeling komt. Deze regeling kan waarschijnlijk ook als model gebruikt worden in de schadestaatprocedure tegen NAM.

Nee, dat kan niet. Eigenaren die gebruik hebben gemaakt van een aanbod van NAM hebben een overeenkomst getekend waarin een zogenaamde finale kwijting is opgenomen. Als u hiervoor hebt getekend kan er niets meer geclaimd worden met betrekking tot waardedaling.

De regeling van IMG geldt voor onbepaalde tijd. Wel is het zo, dat IMG na 1 september 2021 een nieuwe calculatie kan laten maken van de vergoeding op basis van nieuw onderzoek. De hoogte van de vergoeding is gegarandeerd tot deze datum. Hierna vindt misschien een herberekening plaats.

Ja. De vergoeding van fysieke schade en een smartengeldregeling staan los van compensatie voor waardedaling.

De verwachting is, dat de bodem nog vele jaren in beweging blijft. Daar houden kopers en verkopers rekening mee. Wanneer er geen catastrofe plaatsvindt, die niet voorspeld kon worden, dan zal geen extra vergoeding worden gegeven. 

Nee, dat kan niet. In de Tijdelijk Wet Groningen is dit uitgesloten. Het is belangrijk, dat wij u goed op de hoogte houden over hoe de rechtszaak verder verloopt en dat u zelf onze berichten goed leest. De informatie in deze vragen en antwoorden kan wijzigen.

Wanneer u daadwerkelijk geld op uw rekening krijgt van IMG is voor Stichting WAG niet te zeggen. IMG moet binnen 8 weken op uw aanvraag beslissen. Hoe snel IMG betaalt is ons niet bekend. Van IMG hebben wij begrepen dat zij zo spoedig mogelijk over zal gaan tot betalen.

Als u ervoor kiest om de successfee door IMG te laten betalen (zie vraag: Hoe wordt de successfee geïnd?) dan kan dat tot gevolg hebben dat de uitbetaling van uw vergoeding enige vertraging oploopt, omdat IMG zijn systeem van uitbetaling hier (nog) niet op heeft aangepast. Stichting WAG gaat er van uit dat een professionele partij als IMG deze aanpassing binnenkort gereed heeft.

Onlangs heeft NAM zeer uitgebreid gereageerd op onze claim met een zogenaamde conclusie van antwoord. De verwachting is dat wij rond de jaarwisseling hierop reageren  in een zogenaamde conclusie van repliek, waarna NAM nog één keer de gelegenheid heeft in een conclusie van dupliek te reageren. Dan is het medio 2021.  Hoe de procedure dan verder gaat is nog niet helemaal zeker. Het kan zijn dat de rechtbank deskundigen benoemt, die moeten adviseren over de verschillende modellen, het kan ook zijn dat er dan een eindvonnis wordt genomen.

Stichting WAG kan niet de garantie geven, dat de rechtbank NAM veroordeelt om te betalen. De kans dat er betaald moet worden is zeer groot. Immers, het gerechtshof heeft dit al bepaald in januari 2018. Er loopt nu ook al een regeling via IMG, wat voor de rechtbank mee zal wegen. NAM verzet zich nog steeds in de procedure, maar NAM stelt ook, dat indien er betaald moet worden, dat het model van Atlas het beste model is. Daar komen dan de rentevergoeding en proceskosten bij. 

De vragen en antwoorden zijn met uiterste  zorg opgesteld, echter kunt u hier geen rechten aan ontlenen.